Algemene voorwaarden

1. Preambule

1.1. De hiernavolgende Algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen ons: het als onderneming handelende

Roosenburg Products
vertegenwoordigd door Kees Roosenburg

Zusterstraat 44A
4331 KK Middelburg
Middelburg

en klanten.

Wij zijn onder de volgende contactgegevens bereikbaar:

Tel: +31 (0)6 / 10 41 27 78
Fax: +31 (0)573 / 43 20 71
E-mail: info@pr88.nl

1.2. Taal van het contract is Nederlands.

2. Begripsdefinities

2.1. Handelaar is oftewel diegene die een handelsactiviteit uitvoert oftewel diegene die de firma van zijn bedrijf in het handelsregister heeft geregistreerd.
2.2. Handelsactiviteit is elke commerciële activiteit, tenzij de onderneming door toedoen van haar aard of omvang geen zakelijk bedrijf vergt dat op commerciële wijze is ingericht.
2.3. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon, dan wel een rechtsbevoegde maatschap die bij het afsluiten van een rechtshandeling haar handels- of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.
2.4. Verbruiker is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit voor doeleinden die in overwegende mate noch onder diens handels-, noch onder diens zelfstandige beroepsactiviteiten gerekend kunnen worden.
2.5. Overeenkomst op afstand in de zin van deze Algemene verkoopvoorwaarden is een contract aangaande levering van waren of het verschaffen van dienstverleningen, dat tussen een ondernemer en een verbruiker afgesloten wordt met uitsluitend gebruik van afstandscommunicatiemiddelen, tenzij het afsluiten van het contract niet in het kader van een verkoop- of dienstverleningssysteem geschiedt dat georganiseerd is voor verkoop op afstand.
2.6. Afstandscommunicatiemiddelen zijn communicatiemiddelen die tussen een verbruiker en een ondernemer ingezet kunnen worden ter voorbereiding of afsluiting van een contract, met name brieven, catalogi, telefonische oproepen, faxen, e-mails en radio, telecommunicatie- en mediadiensten.
2.7. Contracttekst in de zin van deze Algemene verkoopvoorwaarden is de uit onze presentatie op het internet voortvloeiende productbeschrijving en de inhoud van de online-bestelling. De door ons in het internetportaal verstuurde bestellingsbevestiging is op zichzelf geen contracttekst, doch bevestigt slechts de ontvangst van de bestelling.
2.8. Tekstvorm is een leesbare verklaring waarin de persoon van de verklaarder genoemd is, die op een permanente gegevensdrager afgegeven werd.
2.9. Een permanente gegevensdrager is elk medium dat het de ontvanger mogelijk maakt, een zich op een gegevensdrager bevindende, tot hem persoonlijk gerichte verklaring dusdanig te bewaren of op te slaan dat ze hem gedurende een voor haar doel gepaste tijdsspanne toegankelijk is en geschikt is om de verklaring ongewijzigd weer te geven.

3. Geldigheid van deze Algemene voorwaarden

3.1. Deze Algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle contracten, leveringen en overige prestaties.
3.2. Tegengestelde of hiervan afwijkende voorwaarden erkennen wij niet.
3.3. Ze gelden indien de klant handelaar is ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook indien ze niet nogmaals nadrukkelijk overeengekomen worden.
3.4. Wij hebben te allen tijde het recht, deze Algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Klanten hebben het recht, zich tegen een dergelijke wijziging te verzetten. Zo het verzet niet binnen vier weken na bezorgen van de mededeling van wijziging plaatsvindt, worden de voorwaarden overeenkomstig de wijziging van kracht. Bij aanvang van de termijn worden klanten er in tekstvorm op gewezen dat de mededeling van wijziging als geaccepteerd geldt indien niet binnen vier weken verzet wordt aangetekend.

4. Gebruiksrechten

4.1. Op offertedocumenten, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten behouden wij ons alle gebruiksrechten voor.
4.2. In geval van een niet goedgekeurd gebruik verbindt zich de onbevoegde gebruiker tot betaling van een contractueel boetegeld ten bedrage van vijfmaal het op de markt gebruikelijke honorarium voor het gebruik.

5. Herroepingsinformatie

5.1. Herroepingsrecht
Gebruikers hebben bij een overeenkomst op afstand het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, vanaf de dag waarop de gebruiker of een door hem aangestelde derde die geen transporteur is, in geval van een koopcontract de waren — of in geval van een contract over meerdere waren die de gebruiker in het kader van een geünificeerde bestelling heeft besteld en die afzonderlijk geleverd worden — in bezit heeft gekregen, oftewel, in geval van een verkoopcontract over de levering van één enkel goed in meerdere deelverzendingen of stukken, de laatste deelverzending of het laatste stuk in bezit heeft gekregen.
Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten gebruikers ons

Roosenburg Products
vertegenwoordigd door Kees Roosenburg
Zusterstraat 44A
4331 KK Middelburg
Telefoon: +31 (0)6 / 10 41 27 78
Fax: +31 (0)573 / 43 20 71
E-mail: info@pr88.nl

middels een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren omtrent hun besluit, dit contract te herroepen.

Gebruikers kunnen hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken; dit is evenwel niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te waarborgen volstaat het dat gebruikers de mededeling omtrent het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzenden.

5.2. Gevolgen van herroeping
Wanneer gebruikers dit contract herroepen, moeten wij alle betalingen die wij van hen ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die resulteren uit het feit dat gebruikers een andere leveringswijze hebben gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de mededeling omtrent hun herroeping van dit contract bij ons aangekomen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat gebruikers bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk iets anders met hen overeengekomen werd; in geen geval worden verbruikers wegens deze terugbetaling onkosten berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de waren teruggekregen hebben of totdat verbruikers hebben aangetoond dat ze de waren hebben teruggestuurd, al naargelang welk tijdstip het vroegste is.

Gebruikers dienen de waren onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop zij ons omtrent de herroeping van dit contract informeren, naar ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is gewaarborgd indien gebruikers de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzenden.

Gebruikers dragen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de waren. De kosten worden op ten hoogste ongeveer 500,00 EUR ingeschat.

Gebruikers dienen enkel een eventueel waardeverlies te dekken indien dit waardeverlies teruggaat op een hantering die niet vereist is om de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de waren te controleren.

6. Contractafsluiting/opslag van de contracttekst en de Algemene voorwaarden

6.1. In de internetshop van rath.de
6.1.1. Het reclame maken voor de producten in de internetshop vormt een niet bindende en vrijblijvende oproep tot het afgeven van een offerte door onze klanten.
6.1.2. De klanten geven een offerte af door in het kader van het bestelproces meerdere stappen te doorlopen, namelijk:
6.1.2.1. door eerst een product dat ze wensen te kopen, te selecteren en het bestelproces te initiëren door op de links ‘naar het winkelmandje’ te klikken;
6.1.2.2. door in het weergegeven virtuele winkelmandje de bestelhoeveelheden, indien zulks nog niet eerder plaatsgevonden heeft, te selecteren en het bestelproces voort te zetten met een klik op de link ‘naar de kassa’;
6.1.2.3. door de vereiste informatie voor facturatie in te voeren, en eventueel een afwijkend leveringsadres in te voeren;
6.1.2.4. door het verzendingstype te selecteren en op ‘naar het bestellingsoverzicht’ te klikken;
6.1.2.5. door in het bestellingsoverzicht alles te controleren, eventueel te corrigeren, onze Algemene verkoopvoorwaarden en herroepingsinformatie te accepteren door het desbetreffende vakje aan te vinken en op de link ‘bestelling nu verzenden’ te klikken, teneinde een wettelijk bindende offerte af te geven;
6.1.2.6. na afgave van een offerte ontvangen klanten een e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres. Hierin staan alle gegevens nogmaals vermeld. Onze e-mail bevestigt de bestelling maar vormt nog geen aanvaarding van de offerte van de klant.
6.1.3. Wij kunnen de offerte van de klant binnen twee dagen naar goeddunken aannemen, oftewel door de opdracht te bevestigen, oftewel door de goederen te leveren.
6.1.4. De contracttekst en deze Algemene voorwaarden worden opgeslagen en via e-mail aan gebruikers bezorgd.

7. Leveringsvoorwaarden/verzendingskosten en terugzendkosten in geval van herroeping

7.1. Leveringstermijnen die de klant in diens bestelling vermeldt, moeten door ons bevestigd worden teneinde geldig te zijn.
7.2. Kosten voor verpakking en verzending worden afzonderlijk gefactureerd en vermeld. De precieze kosten kunnen uit de productbeschrijving vernomen worden.

8. Verplichting tot vermelding van klachten

8.1. Indien de aankoop voor beide contractpartners een handelsovereenkomst is, dient de koper de waar onverwijld na levering door de verkoper — voor zover dit doenlijk is volgens de gebruikelijke gang van zaken in het handelsverkeer — te onderzoeken en indien een gebrek vastgesteld wordt dit onverwijld aan de verkoper mede te delen. De mededeling geldt als onverwijld indien deze binnen twee weken geschiedt, waarbij de tijdige verzending van de mededeling volstaat om de termijn te waarborgen.
8.2. Indien de koper de mededeling nalaat, geldt de waar als goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft dat bij het onderzoek niet detecteerbaar was.
8.3. Indien een dergelijk gebrek later tevoorschijn komt, moet de mededeling onverwijld na ontdekking gedaan worden; zo niet geldt de waar ook met het oog op dit gebrek als zijnde goedgekeurd.
8.4. Hebben wij het gebrek te kwader trouw verzwegen, dan kunnen wij ons niet op deze voorschriften beroepen.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Indien niets anders overeengekomen werd, leveren wij tegen vooruitbetaling.
9.2. Indien niets anders overeengekomen werd, zijn onze facturen uiterlijk 20 dagen na ontvangst van de waar zonder aftrek te betalen.

10. Aansprakelijkheid voor gebreken/verjaringstermijn

10.1. Indien de geleverde zaak niet de tussen de klant en ons overeengekomen toestand heeft of deze niet geschikt is voor het krachtens ons contract vooropgestelde gebruik, dan wel indien deze niet voor het gewone gebruik geschikt is en niet een toestand vertoont die bij zaken van dezelfde aard gebruikelijk is en die de klant normaliter kan verwachten, of indien deze niet de eigenschappen bezit die de klant, afgaande op onze publieke verklaringen, had kunnen verwachten, zijn wij verplicht tot nakoming achteraf.
10.2. De nakoming achteraf geschiedt naar keuze van de klant door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door levering van nieuwe waar.
10.3. Wij kunnen de nakoming achteraf, onverminderd § 275 lid 2 en 3 van het Bürgerliches Gesetzbuch [Duits Burgerlijk Wetboek], weigeren, indien deze slechts mogelijk is tegen niet in verhouding staande kosten.
10.4. Klanten kunnen aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek pas geldend maken indien de nakoming achteraf mislukt is. Hun recht om verdergaande aanspraken op schadevergoeding overeenkomstig het volgende lid „Aansprakelijkheid” geldend te maken, blijft onaangeroerd.
10.5. Voor gebruikers bedraagt de verjaringstermijn bij nieuwe waren twee jaar vanaf levering aan de klant, bij gebruikte waren één jaar na levering. Dit geldt niet voor aanspraken op schade- en inspanningsvergoeding wegens gebreken overeenkomstig het volgende lid „Aansprakelijkheid”.
10.6. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn bij nieuwe waren één jaar vanaf de overdracht van risico’s, bij gebruikte waren wordt de aansprakelijkheid voor gebreken uitgesloten. Dit geldt niet voor aanspraken op schade- en inspanningsvergoeding wegens gebreken overeenkomstig het volgende lid „Aansprakelijkheid”. De verjaringstermijn blijft eveneens onaangeroerd in geval van een leveringsregres krachtens §§ 478, 479 van het Bürgerliches Gesetzbuch; hij bedraagt vijf jaar vanaf levering van de gebrekkige zaak.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtverzuim uit indien geen sprake is van schade door toedoen van inbreuk op het leven, lijf en leden of de gezondheid of van aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid, of indien geen garanties betroffen zijn. Tevens onaangeroerd blijft de aansprakelijkheid voor inbreuk op plichten wier vervulling het ordentelijk uitvoeren van het contract überhaupt mogelijk maakt en in wier naleving de klant regelmatig vertrouwen mag hebben (essentiële contractuele plichten).
11.2. Bij door nalatigheid veroorzaakte materiële en vermogensschade zijn wij enkel aansprakelijk bij de inbreuk op een essentiële contractuele plicht, evenwel qua omvang beperkt tot de bij contractafsluiting voorzienbare en contracttypische schade.
11.3. Hetzelfde geldt voor plichtinbreuken door onze volstrekkers.

12. Verbod van verrekening

De ondernemer heeft niet het recht, onze betalingsaanspraken te compenseren met eigen aanspraken, tenzij de vorderingen onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

13. Retentierecht

De ondernemer is slechts bevoegd tot uitoefening van het retentierecht in de mate waarin diens tegenaanspraak op dezelfde contractuele relatie berust.

14. Toepasbaar recht, bevoegde rechtbank en nevenafspraken

14.1. Het contract, met inbegrip van deze Algemene verkoopvoorwaarden, is uitsluitend aan het zakenrecht van de Bondsrepubliek Duitsland onderworpen. De bepalingen van het Weense VN-koopverdrag van 11 april 1980 over de internationale verkoop van roerende zaken (CISG, VN-koopverdrag) worden niet toegepast. Deze rechtskeuze geldt niet indien hierdoor de gebruiker dwingende bepalingen worden ontnomen van het recht van de staat waarin hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.
14.2. Bij rechtsgeschillen is onze vestiging de plaats van de bevoegde rechtbank, indien
14.2.1. de klant handelaar is of
14.2.2. de klant geen algemene bevoegde rechtbank in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft of
14.2.3. de klant een rechtspersoon van openbaar recht is.
Wij hebben het recht, ook bij elke andere, wettelijk voorziene bevoegde rechtbank een klacht in te dienen.
14.3. Er zijn geen nevenafspraken gemaakt.

15. Salvatorische clausule (gedeeltelijke onafdwingbaarheid)

Indien een van de bepalingen ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangeroerd.

16. Herroepingsformulier

Aan
Roosenburg Products
Zusterstraat 44A
4331 KK Middelburg
Fax: +31 (0)573 / 43 20 71
E-mail: info@pr88.nl

Hiermede herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract over de aankoop van de volgende waren:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op / ontvangen op:

_______________________________________________________

Naam van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Adres van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Handtekening van de gebruiker(s):

_______________________________________________________

Datum:
_______________________________________________________